Uslovi najma

Obaveštenje za korisnike naših usluga: Nakon rezervacije vozila u najkraćem mogućem roku dobićete potvrdu rezervacije putem telefona ili E-maila. Online rezervacija vozila je finalna tek nakon odgovora o dostupnosti vozila.

Uslovi najma / Detalji o najmu vozila

Uvod

SKY ROADS RENT A CAR, NIŠ, Ul. Gornjomatejevačka 98A, PIB:110802123, MB: 65007550 (u daljem tekstu ,Najmodavac“) iznajmljuje vozilo navedeno na prednjoj strani ovog ugovora, stavka ”Detalji o najmu vozila”, Najmoprimcu (u daljem tekstu:Korisniku usluga) na vreme i uz uslove odredene ovim ugovorom.

Član 1.

Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje i poštovanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proistiću iz ovog ugovora:

 • Da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog   ugovora.
 • Da ima 21 godinu starosti i važeću  vozačku dozvolu minimum dve godine;
 • Da prima vozilo u ispravnom stanju, sa punim rezervoarom i  svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će

Isto vratiti u identičnom stanju.

 • Da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednjoj strani ili ranije na zahtev najmodavca  uz  toleranciju

Kašnjenja od 60 minuta, posle ćega se obračunava kao dodatni dan najma;

 • Da produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost  Najmodavca 24 sata pre istoka roka

Vraćanja vozila;

 • Da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometra i o kvaru brojača najbližim putem

Obavesti Najmodavca;

 • Da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi  da je brojač kilometara oštećen, plati Najmodavcu iznos troškova

Za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;

 • Da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
 • Da iznajmljeno vozilo ne koristi:
 1. a) Pod uticajem alkohola ili droga;
 2. b) U protivzakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski i devizni prekršaj);
 3. c) Za obuku vozača;
 4. d) Za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu;
 5. e) Za vuču drugih vozila, prikolica;
 6. f)  Za učstvovanje u motosportskim priredbama;
 7. g) Za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala,materijala sa jakim i  neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koji može oštetiti vozilo;
 8. h) Za vreme kada mu je na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
 9. i) Za vreme isteka važenja vozacke dozvole
 • Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;
 • Da vozilom upravlja sam ili lice koje je on ovlastio, pod uslovom da to lice ima najmanje 21 godinu starosti i to lice ima važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine;
 • Da   iznajmljeno  vozilo  ne  optereti  osobama  ili  predmetima  preko  dozvoljene nosivosti;
 • Da iznajmljenim vozilom ne prelazi državu SRB, bez dozvole Najmodavca;
 • Da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti  nikakvu promenu delova,  sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

Član 2.

Ukoliko  u  slučaju  nepažnje  dođe  do  oštećenja  guma,  felni  i  donjeg  stroja  vozila, pogonskog mehanizma vozila ili  ma kog drugog oštećenja vozila Najmodavca,  a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluga je dužan da odmah obavesti Najmodavca,  kao i  da isplati  Najmodavcu  celokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za vreme trajanja popravke vozila.

Član 3.

Ukoliko Korisnik usluga prekrši bilo koju odredbu ili uslov iz člana 1. i člana 2. Ugovora o najmu, obavezuje se da  nadoknadi  Najmodavcu  svu  i  svaku  štetu,  koja  zbog  toga proizađe, a čiji će obim utvrditi Najmodavac.

Član 4.

Za gubitak dokumenata ili  ključeva zaračunavamo odštetu od 300,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Član 5.

Najmodavac će Korisniku usluga, uz predočenje potvrde o izvešnom plaćanju, nadoknaditi troškove redovnog održavanja vozila.

Član 6.

Korisnik usluga se obavezuje da će Najmodavcu, na njegov prvi zahtev, odmah platiti:

 • Iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koje zaračunavaju;
 • Za korišćenje vozila, po važećem cenovniku;
 • Iznose novčanih kazni izrećenih protiv Korisnika usluge u vezi korišcenja vozila,a prouzrokovane krivicom korisnika usluga (kršenje saobraćajnih propisa).
 • Troškove (sudske i advokatske), nastale zbog naplate potraživanja Najmodavca;

Član 7.

U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, Najmodavac će pokrenuti protiv Korisnika usluga sudski  postupak  radi  naplate svojih potraživanja i  obračunti  zateznu kamatu.

Član 8.

Prilikom korišcenja iznajmljenog vozila, Korisnik usluga je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja,  osiguran za zakonsku odgovornost za štete pričinjene trećim licem, a vozilo je osigurano i  polisom kasko osiguranja, ali  Korisnik usluge i  u slućaju da nije kriv, snosi 10% ucešća u šteti. Ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom Korisnika usluge isti je odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi  koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete  nastale  zbog  nekorišcenja  (stajanja)  utvrđuje  se  u  iznosu  paušalne  cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

Član 9.

Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom, a ukoliko vozilo poseduje alarm uređaj Korisnik usluge je obavezan da ga aktivira prilikom svakog izlaska iz vozila.

Član 10.

Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma voditi  brigu o tehničkoj  ispravnosti vozila, redovno proveravati  tečnost  za  hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te  vršiti neophodne zamene ulja.  Troškovi  koje korisnik može imati  usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra  odgovornim i  obavezan  je da nadoknadi  celokupnu štetu nastalu nepravilnim održavanjem vozila.

Član 11.

Sve štete prema trećim licima koje je izazvao Korisnik usluge uz davanje netačnih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo Korisnik usluge.

Član 12.

Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi  troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih prekršajnih kazni  i  drugih nepredvidenih troškova.  Najmodavac ima pravo da naknadno zaduži Korisnika usluge za sve kasnije pristigle prekršaje ili kazne, za koje bude zadužen kao vlasnik vozila.

Član 13.

Korisnik usluge je odgovoran za celokupnu štetu:

 1. a) učinjenu na vozilu koju on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili droga;
 2. b) ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji;
 3. c) ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu;
 4. d) ako je vozaču u trenutku štete bila na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja  motornim vozilom;
 5. e) ukoliko štetu ne prijavi policiji i za nju ne donese policijski zapisnik;

Član 14.

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga koji se nalazi u, ili na iznajmljenom vozilu.

Član 15.

Korisnik  usluga  će  snositi  svu  štetu  na  vozilu,  kao  štetu  uzrokovanu  nesavesnim korišćenjem vozila ako grubo prekrši bilo koju opštu uredbu iz ovog ugovora, a na koju se obavezao potpisivanjem ovog ugovora.

Član 16.

Korisnik  usluga  se  obavezuje  da  će  u  slučaju  saobraćajne  nezgode  štiti  interese

Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

 • zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
 • osigurati oštećeno vozilo;
 • o šteti, čak i kad je neznatna, odmah obavestiti Najmodavca;
 • pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije.

Član 17.

Ako Korisnik usluge propusti da u slućaju nezgode preduzme gore navedene mere, biće odgovoran za sve posledice i štete koje Najmodavcu zbog toga proisteknu.

Član 18.

Ukoliko  Korisnik  usluge  ne  vrati  vozilo  do  dogovorenog  datuma  koji  je  konstatovan prednjom stranom ugovora  i ne izmiri  svoje dugovanje,  Najmodavac  je ovlašćen da podnese nadležnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavi nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova.

Član 19.

Minimalno korišćenje usluga 24 časa i 150 kilometara.

Član 20.

Plaćanje je avansno uz obavezan depozit, propisan po cenovniku.

Član 21.

Dodatno se naplaćuju:

 • Dostava ili preuzimanje vozila van Niša, i van radnog vremena;
 • Pranje jako zaprljanog vozila;
 • Sva oštećenja enterijera i eksterijera, van registrovanog udesa;
 • Izgubljeni ključ alarmnog uredaja.

Član 22.

Bilo  kakve  izmene  ovog  ugovora  važe  samo  ako  su  obe  strane  saglasne  i  izjava  o saglasnosti sačinjena u pisanoj formi.

Član 23.

Najmodavac  ne odgovara za štete koje Korisnik usluge nastanu zbog kvara na vozilu za vreme trajanja najma,  kao ni  za štetu koje Korisniku usluge nastanu zbog zakašnjenja prilikom isporuke vozila. Najmodavac ima pravo da izvrši pregled vozila koje se nalazi  u najmu kod Korisnika usluge.

Član 24.

U slučaju spora nadležan je sud u Nišu.

 • Za sve informacije budite slobodni i kontaktirajte nas.
EnglishSerbian
Trenutno nemate odabranu klasu automobila. Odaberite klasu automobila.